gla-99-stblbaby-bu-sm.jpg (10458 bytes)

9" Baby Ethnic Doll - Adorable!