gla-99-stblbaby-bu-sm.jpg (10458 bytes)

12" Caucasian Toddler - Adorable!